รายละเอียดคอร์ส

1. คอร์สติวเข้มเข้า ร.ร.สาธิตฯ และ ม.1 ทั่วประเทศ
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เรื่อง (สระ, พยัญชนะ, วรรณยุกต์, อักษรนำ-อักษรควบ, คำเป็น-คำตาย, การประสมอักษร, คำพ้องรูป พ้องเสียง, คำต่างประเทศที่ไทยรับมาใช้Œ, คำประสม,คำซ้อน, คำซ้ำ, คำสมาส, คำสนธิ, คำ 7 ชนิด, วลี, ประโยค, คำราชาศัพท์, การสะกดคำ, การอ่านคำ, เครื่องหมายวรรคตอน, การอ่านคำประพันธ์, การใช้พจนานุกรม, การอ่านจับใจความ, การตีความเบื้องต้น, การถอดความคำประพันธ์)

2. คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ร.ร.สาธิตฯ และ ม.1 ทั่วประเทศ
ฝึกทำโจทย์หลากหลาย เพื่อเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบจริง (ข้อสอบ 14ชุด ชุดละ 50ข้อ)

3. คอร์สหลักภาษาไทย เล่ม 1
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เพื่อปูพื้นความรู้เรื่องหลักภาษา เนื้อเรื่องที่เรียน (สระ, พยัญชนะ, อักษรนำ,อักษรควบกล้ำ, คำเป็น-คำตาย, คำครุลหุ, การผันวรรณยุกต์, ไตรยางศ์, โครงสร้างพยางค์, คำไทยแท้, คำบาลี-คำสันสกฤต, คำเขมร, คำที่ไทยรับมาจากภาษาอื่น, คำมูล, คำประสม, คำซ้อน, คำซ้ำ, คำสมาส, คำสนธิ, คำแผลง, คำราชาศัพท์, ลักษณนาม, ทดสอบ 100 ข้อ)

4. คอร์สหลักภาษาไทย เล่ม 2
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (การสะกดคำ, การอ่านคำ, คำพ้องรูป, คำพ้องเสียง, การใช้คำ, สำนวนต่างประเทศ, ประโยคกำกวม, ประโยคฟุ่มเฟือย, คำไวพจน์, คำและหน้าที่ของคำ (คำ 7 ชนิด), วลี (กลุ่มคำ), ประโยค (รูปแบบ ประโยค, เนื้อความของประโยค, ชนิดประโยค,ประโยคซับซ้อน, สำนวนไทย, ระดับภาษา, เครื่องหมายวรรคตอน, คำประพันธ)

5. คอร์สภาษาไทย ม.1
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (สมบัติของวรรณคดี, นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิตพระร่วง,
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา, ราชาธิราช (ตอน สมิงพระราม), กาพย์เหชมเครื่องคาวหวาน, นิทานพื้นบ้าน, สระ พยัญชนะ, วรรณยุกต์, สระบางรูปไม่ออกเสียง,พยัญชนะบางรูปไม่ออกเสียง, อักษรนำ, อักษรควบกล้ำ,คำเป็คำตาย, คำครุคำลหุ, การประสมอักษร, เครื่องหมายวรรคตอน, การอ่‹านออกเสียง, อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ ตีความ)

6. คอร์สภาษาไทย ม.2
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (โคลงภาพพระราชพงศาวดาร, พระสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงหถวายชีวิต, บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก, ศิลาจารึก หลักที่ 1, รามเกียรติ์ (ตอน นารายณปราบนนทก), กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง, สุภาษิตโสฬสไตรยางค์, คำราชาศัพทเบื้องต้น, คำและหน้าที่ของคำ(คำ 7 ชนิด) สำนวน, การใช้คำให้ถูกต้อง ตามความหมาย, การใช้ภาษาในการสื่อสาร)

7. คอร์สภาษาไทย ม.3
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (เรื่องเห็นแก่ลูก, พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนาง ผีเสื้อสมุทร, พระบรมราโชวาท, อิศรญาณภาษิต, บทพากย์เอราวัณ, ลักษณะคำไทยแท้, ภาษาบาลี-ภาษาสันสกฤต, ภาษาเขมร, คำที่ไทยรับมาจาก ภาษาต่างประเทศ, การสร้างคำ (คำประสม, คำซ้อน, คำซ้ำ, คำสมาส, คำสนธิ, ประโยค, ประโยคที่ซับซ้อน, คำราชาศัพท์ (ต่อจากม.2), การสะกดคำ, การใช้สำนวน (ต่อจากม.2)

8. คอร์สพิชิตเตรียมอุดมฯ
(เตรียมตัวสอบเข้า ม.4) สรุปเนื้อหาหลักภาษาไทยและ วรรณคดีครบทุกเรื่อง และโจทย์เข้มข้น เหมาะสำหรับนักเรียนทุกสาย

9. คอร์สตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดมฯ
(เตรียมตัวสอบเข้า ม.4) ตะลุยโจทย์หลากหลาย ครบทุกเรื่องตามเนื้อหาหลักภาษาไทย และวรรณคดี เพื่อเพิ่มทักษะการทำข้อสอบตามแนวข้อสอบจริง

10. คอร์ส TURBO
(เตรียมตัวสอบเข้า ม.4) สรุปเนื้อหาครบทุกเรื่องและตัวอย่างโจทย์ยาก เหมาะสำหรับนักเรียนต้องการสอบสายศิลป์คำนวณ และสายภาษา (มีข้อสอบให้ฝึกทำ 14 ชุด)

11. คอร์สภาษาไทย ม.4
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (การออกเสียง, การสะกดคำ, การเพิ่มคำ, การใช้คำ, การสื่อสารของมนุษย์, รับสารด้วยการอ่าน, ส่งสารด้วยการพูด, ส่งสารด้วยการเขียน, การสื่อสารเพื่อกิจธุระ, ผังมโนภาพ, การค้นหาความรู้ทางอินเทอรเน็ต, เรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัว, การอ่านวรรณคดี, นมัสการมาตาปิตุคุณและมนัสการอาจาริยคุณ, อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนริทรคำโคลง, หัวใจชายหนุ่ม, ทุกข์ของชาวนาในบทกวี, มงคลสูตรคำฉันท์, มหาชาติหรือมหาเวสสันดร)

12. คอร์สภาษาไทย ม.5
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (วัฒนธรรมกับภาษา, ส่วนประกอบของภาษา, คำและสำนวน, การร้อยเรียงประโยค, ความคิดกับภาษา, คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร, การถามและการตอบ, การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารญาณ, การพูดต่อประชุมชน, วิธีสื่อสารในการประชุม, การเขียนเชิงกิจธุระ, มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี, ลิลิตตะเลงพ่าย, มัทนะพาธา, แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, โคลนติดล้อ)

13. คอร์สภาษาไทย ม.6
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (พันธกิจของภาษา, ธรรมชาติของภาษา, ระดับภาษา, ราชาศัพท์, ความสัมพันธ์ระหว่‹างภาษากับความคิด, เหตุผลกับภาษา, ใช้ภาษาแสดงทรรศนะ, ใช้ภาษาในการโต้แย้ง, ใช้ภาษาเพื่อโนŒมนŒาวใจ, ใช้ภาษาอธิบาย บรรยาย พรรณนา, ใช้ภาษาให้งดงาม, เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ, กาพยเห่เรือ, สามัคคีเภทคำฉันท์, ไตรภูมิพระร่วง)

14. คอร์ส Ent สำหรับสอบ O-net และสอบตรง
สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 และโจทย์เก่า

15. คอร์ส Ent ตะลุยโจทย์อย่างเดียว
โจทย์หลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบให้มีความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง

16. คอร์สพิเศษ ติวเข้มเข้าเตรีนมทหาร
สอนเนื้อหาละเอียด และมีตัวอย่างโจทย์ เนื้อเรื่องที่เรียน (สรุปหลักภาษาไทยทุกเรื่อง และโจทย์เก่าเป็นตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเพิ่มทักษะการทำข้อสอบให้ได้ดี)
   แนะนำวิธีเรียน
สำหรับนักเรียน ป.5-ป.6
ควรเรียนคอร์สติวเข้า ม.1 และ ตะลุยโจทย์เข้า ม.1 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ และ ม.1 ทั่วประเทศ
สำหรับนักเรียน ม.ต้น
ช่วงแรกควรเลือกเรียนคอร์สหลักภาษาไทย 1, คอร์สหลักภาษาไทย 2 ให้ครบทั้ง 2 คอร์สก่อน ช่วงที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ก้าวขึ้นสู่ ม.1 ควรเรียนปูพื้นความรู้ตามลำดับดังนี้
ช่วง ม.1 เทอม 1 เรียนคอร์สภาษาไทย ม.1 เทอม 2 เรียนคอร์สภาษาไทย ม.2
ช่วง ม.2 เทอม 1 เรียนคอร์สภาษาไทย ม.3 เทอม 2 เรียนคอร์สพิชิตเตรียมอุดมฯ
ช่วง ม.3 เทอม 1 เรียนคอร์สตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดมฯ
เมื่อเรียนครบทุกคอร์สแล้วจะเกิดประโยชน์ 2 ประการ
1. เมื่อถึงเวลาสอบในโรงเรียนนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนมาทบทวนก่อนสอบได้
2. เมื่อเรียนจบทุกคอร์สแล้วความรู้จะแน่นปึกเตรียมสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และ ม.4ทั่วประเทศได้เลย
สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ควรเลือกเรียนตามลำดับดังนี้
ช่วง ม.4 เทอม 1 เลือกเรียนคอร์สภาษาไทย ม.4 เทอม 2 เลือกเรียนคอร์สภาษาไทย ม.5
ช่วง ม.5 เทอม 1 เลือกเรียนคอร์สภาษาไทย ม.6 เทอม 2 เลือกเรียนคอร์สภาษาไทย Ent.
ช่วง ม.6 เทอม 1 เลือกเรียนคอร์สตะลุยโจทย Ent.
เมื่อเรียนครบทุกคอรสแล้วจะเกิดประโยชน 2 ประการ
1. เมื่อถึงเวลาสอบในโรงเรียนนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนมาทบทวนก่อนสอบได้Œ
2. ทบทวนเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย
 
   เลือกเรียนได้ 2 แบบ แบบที่ 1 รายบุคคล แบบที่ 2 กลุ่ม (5 คนขึ้นไป)
คอร์สเรียน จำนวนแผ่น ราคา Private
แบบที่ 1 แบบที่ 2
ติวเข้มเข้า ร.ร.สาธิตฯ และ ม.1 (สรุปเนื้อหา+โจทย์) 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ตะลุยโจทย์เข้า ร.ร.สาธิตฯ และ ม.1 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
หลักภาษาไทย เล่ม 1 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
หลักภาษาไทย เล่ม 2 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ภาษาไทย ม.1 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ภาษาไทย ม.2 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ภาษาไทย ม.3 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ภาษาไทยพิชิิตเตรียมอุดมฯ 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดมฯ 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ภาษาไทย TURBO 15 แผ่น+ข้อสอบ 15 ชุด (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 3,500 3,000
ภาษาไทย ม.4 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ภาษาไทย ม.5 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ภาษาไทย ม.6 14 แผ่น (แผ่นละ ชม.ครึ่ง) 2,500 2,000
ENTRANCE 16 แผ่น (แผ่นละ 2ชม.) 3,500 3,000
ตะลุยโจทย์ O-NET 16 แผ่น (แผ่นละ 2ชม.) 3,500 3,000

ติวเข้มสอบเข้า ร.ร.เตรียมทหารคอร์สเรียน

15 แผ่น (แผ่นละ 2ชม.) 3,000 2,500


   
Copyright 2010 - ThaiLampoon.com - All Rights Reserved - Tel: 089-106-5252, 081-498-9116
Designed by Katchdesign.com